Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A költségvetési szerv a közfeladatai tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényben, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt feladatokat látja el. Vonatkozó jogszabályok:

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
 • az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény,
 • az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,
 • az állami vagyonnal való gazdálkodásról 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet,
 • a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet,
 • a vízügyi igazgatási, és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet,
 • a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 366/2015. (XII.2.) Korm. rendelet,
 • a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,
 • valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok.

Közjogi szervezetszabályozó eszközök:

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja, ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Nem releváns, az Igazgatóság közszolgáltatást nem végez.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái:
Magyar Hidrológiai Adatbázis: az észlelt, mért hidrológiai adatok, illetve idősorok gyűjteménye az észlelőhálózat törzsadataival együtt
Tárolási helye: Területi Vízrajzi Adattár, Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Hozzáférés módja: Adatigénylés e-mail-ben - hidrologia@nyuduvizig.hu - vagy személyesen, illetve postai levélben az Igazgatóságon (Szombathely, Vörösmarty u. 2.)
Költségek: Az adattárban lévő adat ingyenes, egyéni adatfeldolgozás, adatkezelés esetén a ráfordított idő (óra) arányában történik a számlázás, óránként 11.875 Ft +ÁFA értékben.

Adatbázisok:

 • VKOnline
 • IPOnline
 • VH-FEV
 • VH-FAV
 • LIMS
 • Vízrajzi adatbázisok
 • EZTER távmérő rendszer
 • WEBSCADA távmérő rendszer
 • MAHAB2000
 • OHM
 • VFnaplo
 • Minőségirányítási rendszerek
 • Vagyonkezelői nyilatkozatok
 • E-tervtár
 • Védelmi tervek
 • Vízkészlet járulékokhoz kapcsolódó mezőgazdasági vízhasználatok

Alaptevékenység keretében gyűjtött és feldolgozott adatok:

 • Belvízvédelmi készültségek, napi és havi jelentések
 • Belvízvédelmi létesítmények nyilvántartása
 • Vízi létesítmények azonosító és műszaki adatai
 • Árvízvédekezéssel kapcsolatosan gyűjtött adatok
 • Vízminőségi kárelhárítással kapcsolatosan gyűjtött adatok
 • Vízrajzi tevékenységhez kapcsolódóan gyűjtött adatok
 • Vízállásadatok
 • Csapadékadatok
 • Észlelő kutak adatai
 • Vízjogi engedéllyel rendelkező területek adatai
 • Védelmi tervek
 • Vízgazdálkodási adatok
 • Vízilétesítményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos adatok
 • Laboratóriumi mérések
 • Helyi vízkárral kapcsolatosan gyűjtött adatok
 • Vízhasználati adatok
 • Felszín alatti vízi létesítmények műszaki adatai
 • Távlati ivóvízbázisokra jellemző vízminőségi eredmények
 • Vízkészlet járulékokhoz kapcsolódó mezőgazdasági vízhasználatok adatai

Az adatok megismerésére a közérdekű adatok igénylésére vonatkozó szabályok az irányadóak.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az igazgatóság hirdetményei, közleményei az igazgatóság honlapjának kezdő oldalán találhatóak. Az Igazgatóság a közbeszerzési adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségét az elektronikus közbeszerzési rendszerbe (EKR) történő feltöltés útján teljesíti.

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Igazgatóságunknál ilyen típusú ellenőrzés nem volt.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban, vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

A közérdekű igény megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget tesz. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, vagy nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Ha közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Nem Európai Unió tagállamában lévő megkereső szerv vagy személy részére személyes adat csak akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett hozzájárul, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy ha arról nemzetközi szerződés rendelkezik, feltéve, hogy a megkereső országának joga - az Európai Unió által meghatározott - megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során.

A külföldi megkeresésről az adatot továbbító az egységvezetőjét előzetesen tájékoztatja. Az egységvezető a szokásos ügymenetbe nem illeszkedő, különleges külföldi megkeresésről az igazgatót tájékoztatja.

A másolat készítéséért írásos dokumentumok esetén 200 Ft+ÁFA/A/4-es oldal költségtérítést kell fizetni, melyet az igénylővel előre közölni kell.

Illetékes szervezeti egység: Igazgatási és Jogi Osztály
Elérhetősége: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
+36 94 521 219, igazgatas@nyuduvizig.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Gecse Réka

Tájékoztatás közérdekű adatok igénylésével kapcsolatosan és az adatigénylő lap

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:

VH-mező
eredményei: mezőgazdasági vízhasználat
időbeli változás: évente

VH-FEV
eredményei: A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai
időbeli változásuk: évente

VH-FAV
eredményei: Felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége
időbeli változásuk: évente

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján Magyarország valamennyi településére vonatkozóan a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással, az egyedi szennyvíztisztító berendezéssel, az egyedi zárt szennyvíztárolóval, a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel (együttesen: egyedi szennyvíztisztító létesítmény), valamint a szennyvíziszappal kapcsolatos adatok:
BOI5 jelentés
időbeli változásuk: évente

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. Törvény  24. § és 26. §,az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól  szóló 388/2017 (XII. 13.) korm rendelet alapján:
OSAP_1335_adatszolgáltatás a MEKH Statisztikai Információs Adattárába

A Kormány 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól:
1092 Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése, felhasználása és nettó árbevétele
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
1082 Földterület és vetésterület

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

 • Vízgazdálkodási Információs Rendszer
 • vízkészlet-nyilvántartás
 • vízgazdálkodási objektum-nyilvántartás
 • műszaki nyilvántartás
 • vízgyűjtő-gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges adatok nyilvántartása
 • árvízvédelmi, illetve folyó- és tógazdálkodási feladatok ellátásához szükséges nyilvántartás
 • vízrajzi feladatok ellátásához szükséges nyilvántartás
 • vízminőséggel kapcsolatos labor vizsgálati eredmények rögzítése, lekérdezése

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (Kútv.) 15. §-a alapján kerülhet megállapításra.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A Kútv. 18. §-a alapján a bírósághoz való fordulás joga, az alábbi esetekben illeti meg az igénylőt:

 • az igénylő a kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló határidő (a kérelemnek hiánytalan kézhezvételét követő 20 munkanapon belül), vagy
 • a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén (az Országos Vízügyi Főigazgatóság a határidőt a kérelemnek terjedelmes vagy összetett voltára tekintettel egy alkalommal, legfeljebb további 20 munkanappal - az igénylő egyidejű értesítése mellett – meghosszabbíthatja), valamint
 • a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns