Rába Akcióprogram

Ausztria és Magyarország, nem utolsósorban hosszú közös történelme folytán, kölcsönösen érdekelt a jószomszédi kapcsolatok magas színvonalának fenntartásában. Következésképp mindkét ország óriási jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatokban keletkező kihívások konstruktív és baráti megoldásának. Ezt a közös szándékot fejezi ki a két környezetvédelmi miniszter között létrejött egyetértés az osztrák-magyar határtérségben a Rába-folyó vízminőségével és a habképződéssel kapcsolatos nyitott kérdések megoldásáról.

2007. május 16-án a két ország környezetvédelmi miniszterei megállapodtak arról, hogy kétoldalú akciócsoportot állítanak fel a Rába folyó vízminőségével és a habképződéssel kapcsolatos megoldatlan kérdések rendezésére. Az akciócsoport májusban kapott mandátumot, szeptemberre konkrét eredményekkel számolva.

Most, alig egy hónappal az Akciócsoport megalakulása után, és két hónappal a kitűzött határidő előtt, mindkét miniszter abban a helyzetben van, hogy bemutassa a közös Akciócsoport intenzív munkájára alapozott alábbi Rába Akcióprogramot.

1. Szigorúbb környezetvédelmi követelmények a bőrgyárakkal szemben

Az osztrák környezetvédelmi miniszter új értékeket állapít meg a víztestek klorid tartalmára. Ez a kulcs a víztestek só terhelésének csökkentéséhez. Eddig erre nem volt szabályozás. A határértéket rendelettel állapítják meg.

Az osztrák környezetvédelmi miniszter szigorúbb előírásokat vezet be a bőrgyárak kibocsátási szabályaira. Ennek során figyelembe veszik a Bécsi Műszaki Egyetemnek a Rába Tanulmány készítése során végzett szakértői vizsgálatokra alapozott javaslatait.

Ennek érdekében:

 • új paramétert vezetnek be, és erre a paraméterre határértéket állapítanak meg, a szennyvíz habképző potenciáljának (felületi feszültség) jellemzésére, továbbá
 • szigorúbb határértéket vezetnek be a szennyvíz szerves anyag terhelésére, pl.:
  • COD érték (kémiai oxigén igény) és
  • TOC érték (összes szerves szén).

Az erre vonatkozó rendeletek tervezetét július elején egyeztetik. A kodifikációra négy hetet irányoznak elő. Miután a szakértői véleményezés eredményeit beépítették, a rendeleteket szeptemberben kihirdetik. Minden egyéb végrehajtási határidőt megfelelő szigorral tűznek ki. Ezen túlmenően, már folynak a tárgyalások a vállalatokkal a harmadik kezelési fokozat lehető legrövidebb időn belüli bevezetéséről önkéntes alapon.

2. Szigorúbb ellenőrzés

Az Osztrák Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium lépéseket tett annak érdekében, hogy a bőrgyárakban a helyi hatóságok:

 • Intenzívebb ellenőrzéseket végezzenek
 • Szigorúbban ügyeljenek a megállapodásoknak való megfelelésre,
 • Szükség szerint büntető eljárásokat kezdeményezzenek.

Ezek az intézkedések azonnali hatályúak.

Folytatják a közös víztestek monitorozását a kétoldalú egyezményeknek megfelelően, és az automata vízminőség mérő állomás folytatja a kiegészítő vizsgálatokat. Az eredményeket folyamatosan továbbítják a magyar hatóságoknak és a nyilvánosságnak a vonatkozó osztrák törvények előírásai szerint.

3. Előkészítés alatt a bőrgyári szennyvizek harmadik kezelési fokozata

A habképződés megszüntetésére kiegészítő kezelési fokozatokat vezetnek be a Feldbach, Jennersdorf és Wollsdorf bőrgyárakban.

Ebből a célból az alábbi előkészítő munka van folyamatban:

Több hónapos előkészítés után a Feldbach bőrgyár tulajdonosa flotációs tesztelő berendezést állított fel a szennyvíz pótlólagos tisztítására, különös figyelemmel a habzásra.

A gyár elvégezte a saját teszteléseit. Az Osztrák Környezetügyi Minisztérium kérésére

 • a tesztelő berendezést műszaki vizsgálat alá vonta a Bécsi Műszaki Egyetem (különös figyelemmel a felületi feszültségre), továbbá
 • analitikai vizsgálatokat végez a bécsi Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség.

Az első eredmények augusztus elejére várhatók. Ha az eredmények nem kielégítők, más egyéb kezelési folyamatot fognak tesztelni.

Ennek eredményeképpen, az új határérték rendeletek alapján a megjelölt helyszíneken az alábbi intézkedéseket fogják végrehajtani:

 • feltételezhető, hogy a Feldbach és Wollsdorf esetében nélkülözhetetlen projektekkel kapcsolatos szakértői vélemények, amelyek jelenleg a magyar féllel vizsgálat alatt állnak, haladéktalanul beérkeznek,
 • ezután a hatóságok mindhárom gyárat felkérik arra, hogy mutassanak be kiegészítő projekteket a harmadik szennyvízkezelési fokozat gyakorlati alkalmazására,
 • a vízügyi egyezménnyel összhangban, ezeket a projekteket a magyar félnek gyors konzultációra bemutatják,
 • ezután megadják a jóváhagyást a vízjogi engedélyekhez a vízügyi és a kereskedelmi törvények alapján,
 • ha az engedélyeket megadják, a gyáraknak pályázhatnak a state-of-the-art létesítmény elemek pénzügyi támogatására.

Jelen fázisban, az aktuális végrehajtás megkezdődhet. A lehető leggyorsabb végrehajtás biztosítva van.

4. A Rába-Lapincs vízrendszer só terhelésének csökkentése

A Fürstenfeld-i geotermikus erőmű működésének leállítását legkésőbb 2009. végére tervezik. Ettől kezdve megszűnik az erőműből származó szerves terhelés. A Rába-Lapincs vízrendszerbe kerülő koncentrált só terhelés ezzel kb. 50 %-kal csökkenni fog.

5. Közös projektek a Rába folyó ökológiai helyreállítására

A két miniszter megbízza a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottságot és a nemzeti hatóságokat, hogy haladéktalanul kezdjék meg a tervezést. Az első végrehajtási intézkedésekre legkorábban 2008-ban kerülhet sor. Az intézkedések elsődleges célja:

 • természet közeliség előtérbe helyezése ökológiai árvízvédelemmel,
 • átjárhatóság a halak számára (hallépcsők a műtárgyaknál stb.)
 • a folyók eredeti természetes állapotának visszaállítása

a Rába-Lapincs rendszer közös vízgyűjtő gazdálkodási tervének keretében, amely kitűnő nemzetközi demonstrációs projektként kezelhető.

Mindez a két ország együttműködését igényli. E folyamatban fontos prioritás a lakosság aktív bevonásának biztosítása, az EU Víz Keretirányelv társadalmi részvétellel kapcsolatos elvárásainak megfelelően.

6. A Task Force átalakítása magyar-osztrák akciócsoporttá, a RÁBA AKCIÓPROGRAM végrehajtásának nyomon követésére

A miniszterek megbízzák a Task Force-t a Rába Akcióprogram végrehajtásának nyomon követésével és felügyeletével, valamint közvetlen beszámolással az illetékes miniszterek felé.

 

Sarród, 2007. június 26.

 

Josef Pröll
Mezőgazdasági, erdészeti, környezet- és vízügyi
Miniszter

dr. Fodor Gábor
környezetvédelmi és vízügyi
Miniszter

 


 

Végrehajtási monitoring

Az osztrák és magyar miniszterek által elfogadott Rába Akcióprogram végrehajtásának monitoringja (2007. július 20.)

Az Akcióprogram végrehajtása monitorozásának célja:

 • az Akcióprogramban megfogalmazott beavatkozások egységes emissziós és az immissziós monitorozása, különös tekintettel a habzásra;
 • az ellenőrzések szigorítása;
 • a végrehajtási monitorozás ütemezésének meghatározása és a felelősök megjelölése;
 • megállapodás az értékelés, az adatcsere és a közönség tájékoztatásának módjában és gyakoriságában.

E körülményekre tekintettel az osztrák és a magyar Fél a Rába Akcióprogram végrehajtásának monitoringját illetően az alábbi pontokban állapodik meg.

ad.1) Szigorúbb környezeti határértékek bevezetése

1.1. A jogszabály tervezeteket az Osztrák Fél a Rába Akciócsoport 3. ülésén a Magyar Fél részére tájékoztatásul átadta. A magyar Fél megállapítja, hogy formálisan nincs igénye az osztrák jogi normaalkotási folyamatban való részvételre. A magyar Fél közli azon szándékát, hogy ennek ellenére augusztus 6-i határidővel megadja a tervezetekkel kapcsolatos állásfoglalását. (A javaslat többek között a nátrium mint immissziós határérték és a nátrium és klorid mint emissziós határérték beemelését tartalmazza.)

1.2. Klorid immissziós határérték bevezetése Határidő: 2007. szeptember 30. (új jogszabály kihirdetése) Felelős: osztrák Fél

1.3. Új és szigorúbb kibocsátási határértékek meghatározása a bőrgyárakkal szemben

 • KOI
 • TOC
 • felületi feszültség (a habkapacitáshoz)

Határidő: 2007. szeptember 30. (új jogszabály kihirdetése)
Felelős: osztrák Fél

ad.2) Szigorúbb ellenőrzés

A magyar Fél pozitívan értékelte az Emissziók és immissziók ellenőrzése Ausztriában c. háttérdokumentumban ismertetett eljárást.

2.1. Kibocsátók ellenőrzése (emisszió)

2.1.1. A magyar Fél tudomásul veszi, hogy a bőrgyárak emissziós forrásainak ellenőrzését 2007. július 1-től fokozták.

2.1.2. Az 1. pontban hivatkozott rendeletekkel szabályozott új és szigorúbb határértékeket összehasonlítás végett az osztrák Fél a 3. pont szerinti intézkedések hatályosulása előtt szúrópróbaszerűen, utána rendszeresen ellenőrzi.

2.1.3. Az osztrák Fél az emissziós adatokat a környezeti információkról szóló törvény rendelkezései szerint közzéteszi az Austria-WISA internetes információs rendszerben.

2.2. A befogadók állapotának ellenőrzése (immisszió) - Ausztria

2.2.1. Az osztrák Fél a Rába/Neumarkt mérőállomáson a háttérdokumentumban nevesített paraméterek mérését szeptembertől kezdve nem havonta, hanem kéthetente fogja elvégezni. Ezen túlmenően (de ritkábban) toxikológiai vizsgálatokat is lefolytatnak, a későbbiekben meghatározandó megfelelő módszer alkalmazásával.

2.2.2. Az osztrák Fél továbbüzemelteti a Rábán Neumarkt-nál telepített automatikus mérőállomást.

2.2.3. Az osztrák Fél a Rábán Wollsdorf felett lévő mérőállomás rendszeresen lekért adatait a magyar Fél rendelkezésére bocsátja.

2.2.4. Az osztrák Fél a fürstenfeldi geotermikus erőmű hasznosított termálvizének bevezetése alatti mérőállomás rendszeresen lekért, téli félévre vonatkozó adatait a magyar Fél rendelkezésére bocsátja.

2.2.5. Az immissziós mintavételekhez tartozó vízhozamot is szükséges megadni.

2.3. A befogadók állapotának ellenőrzése (immisszió) - Magyarország

A magyar oldalon a határvízi megállapodásban szereplő mintavételi helyeken túlmenően a rendszeres monitoring mintavételi helyek kiegészülnek a Rába szentgotthárdi duzzasztói, és a Lapincs szentgotthárdi közúti szelvényével.

A méréseket - kétheti mintavételi gyakorisággal - kiterjesztik az alábbi paraméterekre:

- NH4-N - összes keménység
- klorid - kalcium
- TOC - magnézium
- kálium - összes oldott anyag
- vezetőképesség - ANA-detergens
- NO2-N - KOI
- NO3-N - BOI5
- pH - PO4-P
- oldott oxigéntartalom - hőmérséklet
- lebegőanyagok - összes foszfor
- nátrium  


Határidő: folyamatos
Felelős: Nádor István igazgató

Az immissziós mintavételekhez tartozó vízhozamot is szükséges megadni.

2.4. Az adatcsere folyamatosan, a mérések kiértékelését követően haladéktalanul történik. A Felek a lakosságot - saját törvényeik szerint - folyamatosan tájékoztatják a mérési eredményekről. Ezt az osztrák Fél az Austria-WISA internetes információs rendszerben teszi meg.

Felelős: osztrák Fél; magyar Fél részéről Nádor István igazgató

2.5. Az osztrák és a magyar Fél megállapodik abban, hogy később meghatározandó gyakorisággal kicseréli a párhuzamosan vett immissziós mérési mintákat, hogy ezzel még jobban biztosítsák a vizsgálatok minőségét.

ad.3) A bőrgyári szennyvizek harmadfokú tisztításának megoldása

3.1. A magyar Fél a Rába Akciócsoport 3. ülésén átnyújtotta Feldbach és Wollsdorf tárgyában a Vízügyi Bizottság útján megtárgyalásra átadott tervdokumentációkkal kapcsolatos állásfoglalását.

3.2. A magyar állásfoglalás és az 1. pont értelmében kihirdetett új jogi normák alapján a hatóság a feldbachi és a wollsdorfi bőrgyárat fel fogja szólítani a felfejlesztésre és az ennek megfelelő tervdokumentációk benyújtására.

3.3. Utalunk arra, hogy a Boxmark cég közölte abbéli szándékát, miszerint 2007. november 30-ig benyújtja a hatósághoz a feldbachi telephelyre vonatkozó, harmadfokú tisztítást is tartalmazó, valamint a jennersdorfi telephelyre vonatkozó, kiegészítő jelleggel a harmadfokú tisztítást is magában foglaló tervdokumentációkat.
Ennek keretében a feldbachi kísérleti létesítmény eredményeit és a rendszer alkalmasságának értékelését, melyek a tervanyag alapját képezik, a magyar Fél számára is hozzáférhetővé teszik.

3.4. Utalunk arra, hogy a Boxmark cég közölte abbéli szándékát, miszerint a feldbachi telephelyen 2008 végéig, a jennersdorfi telephelyen 2009 közepéig kiépíti a harmadfokú tisztítót.

ad.4) A Fürstenfeld-i geotermikus erőműnél geotermikus vízhasznosítás befejezése.

4.1. Alapvetően az osztrák Fél az erőmű geotermikus vízhasznosításának befejezését legkésőbb 2009. év végére irányozza elő. A magyar Fél és az osztrák környezetvédelmi minisztérium ennél korábbi, a 4.2. és 4.3. pontok szerinti határidőket sürget, amelyek azonban csak meghatározott támogatási keretfeltételek mellett tarthatók.

4.2. A geotermikus vízhasznosítás 50%-os csökkentése
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: osztrák Fél

4.3. A geotermikus vízhasznosítás befejezése
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: osztrák Fél

ad.5) Közös projekt a Rába folyó ökológiai rehabilitációjára.

Célja a Rába jó ökológiai állapotának elérése a Rába ökológiai rehabilitációjának és az ökológiai árvízvédelemnek a megvalósításán keresztül. A célkitűzés megvalósítására a Felek egymással egyeztetve az EU Víz Keretirányelve szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervet készítenek. Az egyeztetés a Magyar-osztrák Vízügyi Bizottság keretében történik. Az Európai Uniós társfinanszírozási lehetőségek is feltárandók.

5.1. A Magyar Fél a Rába Akciócsoport 3. ülésén az Osztrák Fél részére átadta a Rába Folyógazdálkodási Terv dokumentációit (koncepcionális terv a teljes magyar Rába szakaszra, tanulmányterv a Rába magyar-osztrák határszakaszára).

5.2. Munkacsoport felállítása, amely első lépésben az alábbi előkészítési munkákat végzi el:

 • a rendelkezésre álló tervek, dokumentumok áttekintése
 • munkaterv összeállítása

Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Gerhard Spatzierer udvari tanácsos, Nádor István igazgató

5.3. Rába-terv kidolgozása, intézkedések meghatározása a rendelkezésre álló tervek és dokumentumok lehetőség szerinti felhasználásával

A nyilvánosság bevonásával megalkotandó a Rába ökológiai rehabilitációjának alapvető kerete.

A Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság struktúráinak kihasználásával a regionális ill. helyi szinten megvalósítandó jövőbeni beruházásokhoz vezérfonalat adó útmutatót. Az útmutató közérthető és áttekinthető formában tartalmazza a jövőbeli cselekvésekre vonatkozó utasításokat.

A következő eljárásmód javasolt:

 • A Vízügyi Bizottság albizottsági szakértőinek előkészítő ülése az útmutató vázának összeállítására. Cél: a Rába rehabilitáció mérvadó vízgazdálkodási kérdéseinek leírása.
 • Az előkészítő ülés eredményeinek bemutatása a határtérségben megtartott egynapos nyilvános workshop keretében. A rendezvényt lehetőleg külső moderátor bonyolítsa le.
 • A workshop eredményeinek és az útmutató korábban összeállított vázának összedolgozása a Rába ökológiai rehabilitációjára irányuló tervjavaslatba. Ezt követően a tervet mindkét Fél elismeri, s ez képezi a Rába fejlesztésének szakmai alapját.
 • A Munkacsoport áttekint a Rába ökológiai rehabilitációjához kapcsolódó meglévő dokumentációkat, terveket. Intézkedési programokra, konkrét közös projektekre tesz javaslatot, figyelembe véve
  • a térségben élők igényeit, és
  • a vízgazdálkodási, ökológiai feladatokat.

Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Gerhard Spatzierer udvari tanácsos, Nádor István igazgató

5.4. Az intézkedések (átjárhatóság, mederátépítések stb.) végrehajtásának megkezdése

Ehhez a Munkacsoport az intézkedéseket műszaki és pénzügyi szempontok alapulvételével prioritási sorrendbe sorolja. A prioritást élvező beruházásokat az osztrák Fél a későbbiekben határozza meg, a magyar Fél a szentgotthárdi Rába-duzzasztónak a - halak számára az átjárhatóságot biztosító - átépítését tűzi ki elsődleges és magyar pénzügyi forrásokkal megvalósítandó célként.

Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Gerhard Spatzierer udvari tanácsos, Nádor István igazgató

ad.6) Az Akciócsoport jövőbeni feladatai

6.1. Az Akcióprogram végrehajtási monitoringban megadott határidők lejártáig a Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a végrehajtásról, továbbá informálják a nyilvánosságot is.

Felelős: az osztrák és a magyar küldöttség vezetője

6.2. Az osztrák Fél átadja a magyar Fél részére a szentgotthárdi webkamera archivált adatait

Határidő: augusztus vége
Felelős: osztrák Fél

6.3. Miniszteri beszámoló az Akcióprogram végrehajtásáról

Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: az osztrák és a magyar küldöttség vezetője.

 


 

Előrehaladási és zárójelentés

ELŐREHALADÁSI ÉS ZÁRÓJELENTÉS A RÁBA AKCIÓCSOPORT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

(2007. május 30. - szeptember 30.)

Háttér
Ausztria és Magyarország - nem utolsó sorban hosszú közös történelme miatt - nagyon érdekelt a jószomszédi kapcsolatok fenntartásában. Ezért mindkét ország nagy súlyt fektet arra, hogy a felmerülő problémákat kétoldalúan, konstruktív és barátságos formában oldják meg. Ez a közös szándék jutott kifejezésre a két környezetvédelmi miniszter közötti megegyezésben is, a habképződéssel és a vízminőséggel kapcsolatos nyitott kérdések megoldására a Rába folyón a magyar-osztrák határtérségben.

2007. május 16-án dr. Fodor Gábor magyar környezetvédelmi miniszter és osztrák partnere Dipl.-Ing. Josef Pröll kétoldalú akciócsoport létrehozásában állapodott meg a fenti kérdések megoldása érdekében. A Rába Akciócsoport (RTF) májusban kapta megbízását és kezdte meg működését, hogy 2007. szeptemberéig konkrét megoldásokat dolgozzon ki.

Célok
Az Akciócsoport elsődleges célja a Rába folyó vízrendszerén a habképződéssel és a vízminőséggel kapcsolatos műszaki és jogi megoldások kidolgozása.

A fenti célok elérésének eszközei a következők:

 • Környezetminőségi határérték bevezetése a felszíni vizek klorid tartalmára
 • A bőripari szennyvíz kibocsátási előírások szigorítása új ill. alacsonyabb kibocsátási határértékek bevezetésével a bőrgyárakra (felületi feszültség, KOI, TOC)
 • Bőrgyárakból származó kibocsátások gyakoribb ellenőrzése;
 • Hatékonyabb szennyvíztisztítási eljárások bevezetése a bőrgyárakban, kísérleti méretű teszteléssel és üzemi méretű megvalósítással
 • Kölcsönös megállapodás az adatcseréről, adatértékelésről és a lakosság tájékoztatásáról;
 • A Fürstenfeldi geotermális erőmű termálvíz kibocsátásának kiváltása a Rába-Lapincs rendszerben,
 • Közös projekt kidolgozása a Rába folyó ökológiai rehabilitációjára.

Módszerek
A Rába Akciócsoport vezetői megegyeztek a csoport felépítésében és kidolgozták munkaprogramját. Az Akciócsoport munkamódszere levelezésen alapult, rendszeres találkozókkal.

Az Akciócsoport öt ülést tartott (2007. május 30. Szentgotthárd, 2007. június 21. Bécs, 2007. július 12. Sobor, 2007. augusztus 30. Eisenstadt, 2007. szeptember 27. Budapest). Az Akciócsoport munkájának fontos közbenső eredménye a Rába Akcióprogram kidolgozása, melyet a két miniszter 2007. június 26-án írt alá, és amely a további együttműködés alapját képezi.

A Magyar és az Osztrák Fél 2007. július 20-án megállapodott a Rába Akcióprogram végrehajtása ellenőrzésének határidőket tartalmazó Monitoring programjában.

A Rába Akcióprogram végrehajtásának helyzetéről szóló alábbi jelentés a Monitoring program pontjainak megfelelően készült el.

EREDMÉNYEK

1. Új és szigorúbb kibocsátási és immissziós határértékek bevezetése

Megállapodás:

 • Új és szigorúbb kibocsátási határértékek bevezetése a bőrgyárakra (felületi feszültség a habképződés korlátozására, KOI, TOC)
 • Kloridra vonatkozó környezetminőségi határérték bevezetése,
 • Új jogszabályok kiadása 2007. szeptember 30-ig,
 • A Magyar fél a Monitoring programban rögzítette, hogy formálisan nincs joga az osztrák jogszabályalkotásban való közreműködésre.

Végrehajtás eredményei:

A kibocsátási rendelet útján tulajdonképpen Ausztria összes bőrgyárára vonatkozóan szigorították a kibocsátási határértékeket. Ezen túl a vonatkozó rendeletben a felszíni vizek klorid tartalmára vonatkozó környezetminőségi határérték bevezetésre került.

 • Ezek a rendeletek lényegében változatlanok a Magyar félnek az Akciócsoport 3. ülésén átadott tervezeteihez képest. A Magyar fél által megküldött észrevételek ellentétesek voltak az egyéb beérkezett állásfoglalások többségével, amelyek a rendeleteket túl szigorúnak ítélték. Ebből Ausztria azt a következtetést vonta le, hogy a meglévő tervezetek kiegyensúlyozott kompromisszumot képeznek a különböző érdekcsoportok érdekei között.
 • Mindkét Fél egyetért abban, hogy annak ellenére, hogy a Magyar fél kifogásokkal élt az egyes határértékekkel szemben, az osztrák rendeletek és az azokra alapozottan a Rábán bevezetett intézkedések biztosíthatják a folyó problémájának megoldását.
 • A fenti rendeleteket az Osztrák Szövetségi Közlönyben (Bundesgesetzblatt) teszik közzé. (A bőrgyárakra vonatkozó jogszabály a Közlöny 261/2007. számában 2007. október 2-án, a környezetminőségi határértékre vonatkozó jogszabály a Közlöny 267/2007. számában 2007. október 5-én jelent meg).

2. A kibocsátások és az immissziók szigorúbb ellenőrzése

2.1. Kibocsátások szigorúbb ellenőrzése:

Kötelezettség

 • Az Osztrák Fél által az Emissions- und Immissionskontrollen in Österreich (Kibocsátás és imisszió ellenőrzés Ausztriában) című háttéranyagban bemutatott eljárást a Magyar fél pozitívan bírálta el, és bevezetésre kerül.
 • A kibocsátásokat az Osztrák Fél szúrópróbaszerűen fogja monitorozni a szennyvízkezelési intézkedések hatásainak jelentkezése előtt és rendszeresen azután, összehasonlítás céljából.
 • Az Osztrák Fél hozzáférhetővé teszi a kibocsátási adatokat a környezeti információkról szóló törvény alapján a WISA internet alapú rendszeren keresztül.

Teljesítés

 • A kibocsátások ellenőrzése 2007. július 1-től mindhárom bőrgyár esetében gyakoribbá vált.
 • A Boxmark cég jennersdorfi és feldbachi gyárának, valamint a Leder Wollsdorf cég kibocsátási adatai a környezeti információkról szóló törvény alapján a WISA rendszeren megtalálható.

2.2. Immisszió ellenőrzés - Ausztria

Kötelezettségek

 • Az Emissions- und Immissionskontrollen in Österreich című háttéranyagban felvázolt eljárást a Magyar fél kedvezően bírálta el és végrehajtása folyamatban van. Ez tartalmazza a gyakoribb méréseket és toxikológiai vizsgálatokat a Neumarkt-i mérőállomáson.
 • Az Osztrák fél tovább üzemelteti a Raab/Neumarkt automata mérőállomást.
 • Az Osztrák fél a Wollsdorf feletti rábai mérőállomás adatait átadja a Magyar félnek.
 • Az Osztrák fél a Fürstenfeldi geotermikus erőmű téli időszakban kibocsátott használt termálvízének bevezetése alatti mérőállomás mérési adatait átadja a Magyar félnek.
 • Az Osztrák Fél az immissziós mintákhoz tartozó vízhozam értékeket is rendelkezésre bocsátja.
 • A szentgotthárdi duzzasztó webkamera tárolt képei átadásra kerülnek a Magyar félnek.

Teljesítés

 • Az Osztrák fél július közepétől a Raab/Neumarkt mérőhelyen a háttérdokumentumban felsorolt paraméterek vizsgálatának havi gyakoriságát egyről kettőre növelte.
 • A toxikológiai vizsgálatok megkezdődtek.
 • Az Osztrák Fél tovább üzemelteti Raab/Neumarkt szelvényben lévő automata mérőállomást.
 • 2007. szeptember 7. óta a Wollsdorf és a Raab/Neumarkt feletti mintavételi helyek, valamint a Raab/Neumarkt automata mérőállomás által mért adatok, továbbá a vonatkozó vízhozam értékek hozzáférhetők a WISA adatportálon: http://wisa.lebensministerium.at/
 • A szentgotthárdi duzzasztó webkamerájának tárolt képei a Magyar fél részére átadásra kerültek

2.3. Immisszió ellenőrzése - Magyarország

Kötelezettségek

 • A magyar szakaszon a mérőhálózat kibővül a szentgotthárdi Rába duzzasztónál lévő ponttal, a Lapincs közúti hídnál lévő ponttal, a vizsgálatokat kibővített paraméterlistával végzik.
 • A felek kölcsönös és folyamatos adatcserét biztosítanak.

Teljesítés:

 • Új mintavevő készüléket helyezett üzembe a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2007. augusztus 2-től a szentgotthárdi duzzasztó feletti szakaszon (4 minta/nap). A Környezetvédelmi Felügyelőség a Lapincs közúti hídnál 2 hetes gyakorisággal vesz mintát a megállapodás szerinti paraméterekkel. A mintavétel mellett a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság folyamatosan figyeli a habzást.
 • A Magyar fél az első eredményeket az Akciócsoport 4. ülésén bemutatta. Valamennyi adat hozzáférhető lesz a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság honlapján az Osztrák fél és a közvélemény számára (http//:www.nyuduvizig.hu).

3. Bőrgyárakból származó szennyvíz magasabb fokozatú tisztításának megvalósítása

Kötelezettség

 • A Boxmark cég feldbachi telepén kísérleti berendezést működtet az intenzívebb tisztítás céljából.
 • A Boxmark cég közli szándékát, hogy 2007. november 30-ig benyújtja a hatósághoz a feldbach-i és a jennersdorf-i üzemekre vonatkozó részletes projekt kérvényét, mely tartalmazza az intenzívebb tisztítást.
 • Ezen projekt keretében a Magyar fél hozzáférést fog kapni a feldbach-i kísérleti üzem eredményeihez, amelyen a projekt alapul és a rendszer fenntarthatóságát vizsgáló értékeléshez.
 • A Boxmark cég közli szándékát, hogy feldbach-i üzemében 2008. végéig, jennersdorfi üzemében 2009. közepéig magasabb fokozatú tisztítást vezet be.

Teljesítés:

 • A Boxmark cég sikeresen lezárta a feldbachi próbaüzemet.
 • Prof. Somlyódi augusztus 28-án megtekintette a kísérleti berendezést, és megfelelőnek találta a két gyár által okozott habzási probléma részleges csökkentésére. Javaslatát követően az Akciócsoport 2007. augusztus 30-án látogatást tett az üzemben.
 • A monitoring program kötelezettségein túl a próbaüzem sikeres lezárásáról szóló jelentés a Magyar fél részére augusztus 28-án átadásra került.
 • A vállalt kötelezettségeken túl a Boxmark cég 2007. augusztus 31-től mindkét üzemében felére csökkentette a naftalin-1,5-diszulfonát emissziót (3,4 mg/l-ről 1,5 mg/l-re) egyes segédanyagok csökkentése által. A további csökkentés folyamatban van 2007. végéig.
 • A vállalt kötelezettségeken túl a Boxmark cég vállalta, hogy a helyi vízügyi és környezetvédelmi igazgatóságon keresztül tájékoztatja a Magyar felet a szabadság miatti leállásokról vagy a termelésirányításban történt jelentősebb változásokról.
 • Az Osztrák fél az Akciócsoport 5. ülésén az egyidejűleg postázott összefoglaló kiegészítéseként átadta a Boxmark cég szennyvízkibocsátásának részletes műszaki dokumentációját. A Magyar Fél közölte, hogy az Akciócsoport magyar vezetője ezt a dokumentációt a Vízügyi Bizottságnak átadja.
 • Október 9-én Eisenstadtban a Vízügyi Bizottság rendkívüli ülésére kerül sor. Az ülésre meghívást kapnak az eddigi Akciócsoport tagjai is. Az ülésen részt vesznek a Boxmark cég, annak tervezői és szakértői. Bemutatják és vitára bocsátják a két helyszínre kidolgozandó projekteket.
 • Ezzel a két lépéssel a határvízi Egyezménynek az egyeztetésről, illetve bejelentésről szóló előírásainak eleget téve, a Vízügyi Bizottság gyakorlatának megfelelően erről a rendkívüli ülésről emlékeztető készül.
 • A Magyar fél a Boxmark cég projektjéről október 15-ig írásban ad végleges állásfoglalást.
 • Erre alapozva kezdődhetnek meg a szükséges jogi eljárások annak érdekében, hogy a szükséges hatósági engedélyek mielőbb, de legkésőbb ez év végéig rendelkezésre álljanak.
 • A Boxmark cég úgy tervezi, hogy a kiegészítő szennyvíztisztítás Feldbachban 2008. végéig, Jennersdorfban pedig 2009. közepéig megvalósul.

A Wollsdorf Leder cég közli szándékát, hogy növelt teljesítményű biológiai tisztítási fokozatot és harmadik fokozatú tisztítási rendszert állít működésbe két lépcsőben 2008-2010. között.

4. Termálvíz-hasznosítás befejezése a Fürstenfeld-i geotermális erőműben

Kötelezettség

 • Alapjában véve osztrák részről a geotermális vízhasznosításról való lemondás 2009. végére van előirányozva. Magyar részről az osztrák környezetvédelmi minisztériummal korábbi időpontot szorgalmaznak az alábbi ütemezés szerint, ez azonban csak a megfelelő támogatási keretfeltételek mellett lehetséges.
  • Termálvíz felhasználás (=elvezetés) csökkentése 50%-kal, határidő 2007. december 31.
  • Felhasználás (=elvezetés) megszüntetése, határidő 2008. június 30.
 • A közpénz támogatási eszközök megfelelő rendelkezésre állása esetén a geotermális erőmű működtetője kész egy új energia projektet kidolgozni 2008. márciusig és azt végrehajtani oly módon, hogy 2008-ban a fűtési idény kezdetétől már nem bocsát ki használt termálvizet a Feistritz folyóba.
 • Addig az üzemeltetés a vízjogi engedély alapján folytatódik, mindamellett a Társaság a maximálisan megengedett konszenzus fenntartására törekszik.
 • A köztámogatás rendelkezésre állásához a kilátásba helyezett szövetségi támogatás kiegészítésére a Stájerországi tartományi kormány rövidesen dönt a kiegészítő tartományi támogatásról. A határozatot a Stájerországi tartományi kormány 2007. október 1-jén jóváhagyta.

Teljesítés

 • A szükséges támogatási döntések meghozatala - a tárgyalások az üzem tulajdonosaival és üzemeltetőivel folyamatban vannak,
 • A Rába Akciócsoport üdvözli, hogy a megbeszéléseket lefolytatták. Az osztrák Környezetvédelmi Minisztérium (Lebensministerium) és a Stájerországi tartományi kormány a Monitoring programban kitűzött határidők betartását szorgalmazza:
  • A termálvizek elvezetése 2007. telén 50 %-kal csökken,
  • A termálvizek elvezetése 2008. június 30-tól megszűnik.

TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEK:

5. Rába ökológiai rehabilitációjára irányuló közös projekt

Cél a Rába folyó jó ökológiai állapotának elérése ökológiai rehabilitáció és környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő árvízvédekezés által. Ennek eléréséhez összehangolt vízgyűjtő-gazdálkodási terv kerül kidolgozásra az Európai Unió Víz Keretirányelvével összhangban. Az egyeztetések a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság keretében történnek. Mindezen tevékenységek a Magyar-Osztrák Vízgyűjtő-gazdálkodási Kezdeményezés részeként valósulnak meg. Az EU támogatásokhoz való hozzáférés vizsgálatát el kell végezni.

Kötelezettség

 • Tervező Csoport megalakítása a Rába folyó ökológiai helyreállítására, amely összegyűjti a meglévő terveket és dokumentumokat, valamint elkészíti munkatervét 2007. szeptember 30-ig.
 • Rába Projekt kidolgozása 2008-ig, finanszírozási eszközök vizsgálata.
 • Intézkedések végrehajtásának megkezdése a Tervező Csoport által meghatározott prioritási sorrend szerint. Ebben az összefüggésben a Szentgotthárdi, Alsószölnöki és Neumarkt-i duzzasztások átalakítása 2008. június 30-ig a vízi ökológia és mindkét ország helyi lakosainak érdekei (pl. turizmus) tekintetében elsődleges prioritást élvez.

Teljesítés

 • A Tervező Csoport első ülését 2007. szeptember 17-én Oberwartban(Felsőőrön) tartotta. Az ülés során a jelenleg rendelkezésre álló dokumentumokat áttekintésre kerültek, a célok és a szükséges intézkedések kidolgozása elkezdődött. A csoport szakértői ülésen folytatja munkáját.

Nyitott kérdés

 • A Rába folyó ökológiai rehabilitációjára létrehozott Tervező Csoport a a Rába Akciócsoport munkájának befejeztével a Vízügyi Bizottság alatt működő munkacsoporttá alakul át.

6. Az Osztrák-Magyar Vízügyi Bizottság újonnan létrehozandó Rába Albizottságának jövőbeni feladatai

 • A Rába Akciócsoport 2007. szeptember 30-án befejezi tevékenységét.
 • A két Miniszter - elismerve az Akciócsoport munkáját - felkéri a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottságot 2007. október 1-től Ad hoc munkacsoport létrehozására, amely az Akcióprogram és a Monitoring Program végrehajtásával foglalkozik.
 • Az Ad hoc munkacsoport vezetőit a Magyar- Osztrák Vízügyi Bizottság első meghatalmazottai nevezik ki. Tevékenységét a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottságnak kell jóváhagynia.
 • A Rába Akcióprogram és a Monitoring program megvalósítása során - tehát 2009. végéig - a Rába Ad hoc munkacsoportban a felek egymást kölcsönösen, továbbá mindkét ország közvéleményét a programok megvalósításának helyzetéről rendszeresen és egyeztetett módon tájékoztatják.

Függelék: a Rába Akciócsoport tagjai

Magyar részről

 • Őri István, társelnök, kabinetfőnök, KvVM
 • Prof. Somlyódy László, akadémikus, BMGE
 • Kovács Péter, főosztályvezető-helyettes, KvVM
 • Holló Gyula, főosztályvezető, KvVM
 • Dr. Horváth István, főosztályvezető, KüM
 • Nemes László polgármester, Sobor, Rába Szövetség
 • Nádor István igazgató, NYUDU-KÖVIZIG
 • Árokháti Zsuzsanna, sz.főtanácsadó, KvVM

Osztrák részről

 • Dr. Stephan Pernkopf, társelnök, kabinetfőnök, Lebensministerium
 • DI Wilfried Schimon, vízügyi szekciófőnök, Lebensministerium
 • Dr. Konrad Stania, osztályvezető, Lebensministerium
 • Dr. Monika Eder-Paier, osztályvezető, Lebensministerium
 • Sylvia Paliege-Barfuss, osztályvezető, Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium
 • Michael Bogner jogi szakértő, Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium
 • Georg Abdank jogi szakértő, Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium
 • Johann Wiedner osztályvezető, Stájerországi tartományi kormány hivatala
 • Barbara Friehs szakértő, Stájerországi tartományi kormány hivatala
 • Wilhelm Plauder járásfőnök, Feldbach
 • Gerhard Spatzierer osztályvezető, Burgenlandi tartományi kormány hivatala

 


 

Vízügyi Bizottság jegyzőkönyve

Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság JEGYZŐKÖNYVE a 2007. október 9-én, Eisenstadtban tartott rendkívüli ülésről

RÉSZTVEVŐK:

OSZTRÁK KÜLDÖTTSÉG:

Első meghatalmazott

SCHIMON Wilfried okl. mérnök, a Szövetségi Mező- és Erdőgazdálkodási, Környezet- és Vízgazdálkodási Minisztérium szekciófőnöke

Első meghatalmazott-helyettes

Dr. STANIA Konrad okl. mérnök, a Szövetségi Mező- és Erdőgazdálkodási, Környezet- és Vízgazdálkodási Minisztérium előadója

Második meghatalmazott-helyettes

SPATZIERER Gerhard okl. mérnök, a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal főosztályvezetője

ld. a mellékelt jelenléti íven

MAGYAR KÜLDÖTTSÉG:

Első meghatalmazott

JAKUS György okl. mérnök, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság vízügyi igazgatója

Második meghatalmazott

JANÁK Emil okl. mérnök, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója

ld. a mellékelt jelenléti íven

A Rába vízminőségének védelmével összefüggésben 2007. május 16-án az osztrák és a magyar környezetvédelmi szakminiszterek egy kétoldalú Rába-Akciócsoportot hoztak létre. Ennek munkája keretében jelentős előrelépések kitűzésére kerülhetett sor, amelyek immáron - különösen a szoros határidő-ütemezés betartásának vonatkozásában - gyors kezelést igényelnek a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság részéről.

Az osztrák Első meghatalmazott kérésére ezért az Osztrák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozása tárgyában létrejött Egyezmény 14. cikkének 1. bekezdése alapján 2007. október 9-én a jelen rendkívüli meghatalmazotti értekezletre került sor.

A Vízügyi Egyezmény 15. cikke alapján az ülésen az osztrák Fél Első meghatalmazottja, SCHIMON Wilfried okl. mérnök, a Szövetségi Mező- és Erdőgazdálkodási, Környezet- és Vízgazdálkodási Minisztérium szekciófőnöke elnököl.

A magyar Küldöttséget JAKUS György okl. mérnök, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság vízügyi igazgatója vezeti.

A Meghatalmazottak a következő napirendben állapodnak meg:

 1. A Boxmark cégnek a szennyvíztisztító-fokozatok számának bővítésére vonatkozó projektje.
 2. Ad-hoc Munkabizottság létrehozása a Vízügyi Bizottságban a volt Rába Akciócsoport Cselekvési programjának és Monitoring-tervének végrehajtása céljából.

1. A Boxmark cégnek a szennyvíztisztító-fokozatok számának bővítésére vonatkozó projektje

Az osztrák Küldöttség közli, hogy a Boxmark cég a Felbach-i és Jennersdorf-i telephelyén további szennyvíztisztító-fokozat létesítését tervezi. Ezekkel a létesítményekkel a habterhelés vonatkozásában a Rába vízminőségi viszonyaiban jelentős javulást fognak elérni. Az eljárás módját a magyar Fél számára a Rába Akciócsoport keretében már bemutatták, és azt a magyar Fél jóváhagyólag tudomásul vette. A Feldbach-i telephely vonatkozásában a tervdokumentációt a magyar Fél számára írásban eljuttatták, ill. a Rába Akciócsoport utolsó ülésének keretében átadták. A Jennersdorf-i telephelyen egy másik, ezzel azonos technológiájú berendezést fognak létesíteni. A Vízügyi Bizottság jelen rendkívüli meghatalmazotti értekezletének keretében a Boxmark cég terveit ismételten bemutatták és lehetőséget biztosítottak a magyar Fél számára, hogy ezzel kapcsolatban szakmai kérdéseket tegyen fel. Az osztrák Küldöttség leszögezi, hogy a Boxmark cég intézkedéseinek kétoldalú tárgyalását október közepéig le kell zárni annak érdekében, hogy a Rába Akciócsoport által előírt időbeli ütemezés - amely mindkét Felet kötelezi - tartható legyen. A soron következő osztrák nemzeti vízjogi engedélyezési eljárásokba a magyar Felet meghívják.

A magyar Küldöttség ezt a közlést tudomásul veszi, és megállapítja, hogy a Boxmark cégnél tervezett intézkedések elfogadhatók. Tudomásul veszi, hogy a magyar Felet be fogják vonni a vízjogi engedélyezési eljárásba.

A Bizottság ezeket a közléseket tudomásul veszi.

2. Ad-hoc Munkabizottság létrehozása a Vízügyi Bizottságban a volt Rába Akciócsoport Cselekvési programjának és Monitoring-tervének végrehajtása céljából

A Küldöttségek közlik, hogy a Rába/Raab Task Force befejezte tevékenységét. Az Akciócsoport munkájáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

A Küldöttségek közlik továbbá, hogy a volt Rába Akciócsoport a Bizottságot a következőkre kérte fel:

 • A két szakminiszter - elismerve az Akciócsoport munkáját - felkéri a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottságot, hogy 2007. október 1-jével hozzon létre egy ad-hoc Munkacsoportot, amely az Cselekvési Program és a Monitoring-terv végrehajtásával foglalkozik.
 • Az ad-hoc Munkacsoport vezetőit a Vízügyi Bizottság Első meghatamazottainak kell kinevezniük. Tevékenységüket a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottságnak jóvá kell hagynia.
 • A Rába Cselekvési program és a Monitoring-terv végrehajtása során - tehát 2009 végéig - az ad-hoc Rába-Munkacsoporton belül a Felek egymást, valamint a két érintett ország nyilvánosságát rendszeresen és egyeztetett módon tájékoztatják.

A Bizottság ezt a közlést tudomásul veszi, és úgy határoz, hogy:

 • a volt Rába-Akciócsoport Cselekvési Programjának és Monitoring-tervének végrehajtására ad-hoc Munkacsoportot hoz létre.
 • Az Ad-hoc Munkacsoport vezetésével a Vízügyi Bizottság Első meghatalmazottai magyar részről Nádor István okl. mérnököt, osztrák részről Spatzierer Gerhard okl. mérnököt nevezik ki. Tevékenységüket a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottságnak jóvá kell hagynia.
 • A Rába-Akcióprogram és a Monitoring-terv végrehajtása során - tehát a 2009. év végéig - az ad-hoc Rába-Munkacsoporton belül a Felek egymást, valamint a két érintett ország nyilvánosságát rendszeresen és egyeztetett módon tájékoztatják a program végrehajtásáról.
 • Az Ad-hoc Munkacsoport vezetői 2007. november 15-ig munkatervet dolgoznak ki a találkozók, ill. a miniszterek számára készítendő beszámolók ütemezéséről.

 

A jelen jegyzőkönyv egy-egy német illetve magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyek másolata a Felek között átadásra került. Mindkét szöveg hiteles.

 

Eisenstadt, 2007. október 9.

 

az Osztrák Köztársaság
Első meghatalmazottja:
(W. Schimon okl. mérnök)

a Magyar Köztársaság
Első meghatalmazottja:
(Jakus Gy. okl. mérnök)

 


 

A Rába projekt célkatalógusa

A Rába ökológiai rehabilitációjának célkatalógusa
(prioritások szerint)

1. Az átjárhatóság biztosítása:

 • erőművek
  Stájerországban jelenleg 14 erőmű van, ebből 8-nál van hallépcső (feltételesen átjárható), 6-nál nincs. Burgenlandban 1 erőmű, Magyarországon 3 erőmű és egy duzzasztott tér átjárhatatlan.
 • Keresztező létesítmények
  Burgenlandban és Stájerországban összesen 6 keresztező létesítmény átjárhatatlan.
 • mellékvízfolyások
  Valamennyi mellékvízfolyás torkolati szakasza úgy alakítandó át, hogy a halak számára átjárható legyen.

2. Strukturális javítások:

 • Munkálatok a duzzasztott tereknél, restrukturálás és természetközeli állapotba való visszaállítás
 • A meder meghosszabbítása (pl. holtágak) a jobb dinamika és a környező területek összekapcsolása érdekében
 • Ökológiai optimalizálás az árvízvédelmi munkák keretében
 • A teljes projektterületen ne létesüljön további duzzasztó.

3. Nagyobb teret a Rábának:

 • a víz jellegére jellemző fennálló dinamika és struktúrák biztosítása, fenntartása és továbbfejlesztése ingatlanvásárlások révén
 • zöldfolyosó, part menti zöldsávok stb. biztosítása és kialakítása

4. A szilárdanyag-háztartás jobbítása:

pl. duzzasztott terek feliszapolódásainak eltávolítása, mellékvízfolyásokon tett intézkedések a finomszemcsés anyag bevitelének csökkentésére

5. Csúcsjellegű terhelések csökkentése:

pl. hullámkiegyenlítő medence

6. A Rába továbbfejlesztése pihenőterületté; ökoturisztikai hasznosítás – további közös koncepciók

7. Természetes retenciós területek megőrzése, létrehozása és aktiválása a vízháztartás javítása és az árvízvédelem érdekében, az utóbbihoz szükséges elhatároló létesítményekkel összhangban.

 

Eisenstadt/Graz/Szombathely, 2007.10. 23.